Door op “Alle cookies toestaan” te klikken ga je akkoord met het opslaan van cookies op jouw apparaat ten behoeve van site navigatie, gebruiksanalyse en het ondersteunen van marketing activiteiten. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.
Voorkeuren
Alle cookies toestaan
Wie zijn wij?
Digizeker B.V. (Digizeker)
De Holle Bilt 25
3732 HM De Bilt
KvK 82530769
Wat doen wij?
Wij bieden jou toegang tot een beveiligde digitale kluis via een webapplicatie (de Webapplicatie).
Wat lees je hier?
Onze algemene voorwaarden (Voorwaarden). Met jou bedoelen we jou als Gebruiker van onze Webapplicatie.
Vragen?
Mail naar info@digizeker.nl
of bel naar 088 22 23 888

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met jou sluiten en op elk gebruik van onze Webapplicatie. 

1.2. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. 

1.3. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk (elke vorm van vastlegging in geschrift, ook langs elektronische weg) door ons zijn overeengekomen. 

2. Onze Webapplicatie

2.1. Digizeker biedt een Webapplicatie aan waarin je jouw digitale bestanden veilig kunt bewaren. 

2.2. Je kunt onze Webapplicatie gebruiken als Kluiseigenaar, Vertrouwenspersoon en/of Herstelcontact.

  1. Kluiseigenaar is de persoon of het bedrijf die de eigenaar is van de digitale kluis en kan bepalen wie zijn/haar Vertrouwenspersoon en/of Herstelcontact is;
  2. Vertrouwenspersoon is de persoon die door de Kluiseigenaar toegang heeft gekregen tot (bepaalde delen) van de digitale kluis van de Kluiseigenaar; 
  3. Herstelcontact is de persoon die een kopie van de digitale sleutel c.q. Herstelcode van de digitale kluis van de Kluiseigenaar bewaart. 

2.3. Iedere Kluiseigenaar, Vertrouwenspersoon, Herstelcontact of ander persoon of bedrijf dat gebruik maakt van onze Webapplicatie wordt aangeduid als Gebruiker of gezamenlijk als Gebruikers

2.4. Een Gebruiker kan een Consument zijn. Consument betekent: iemand die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf. 

3. Abonnementen en opzegging 

3.1. Vóór het gebruik van onze Webapplicatie sluit de Kluiseigenaar een overeenkomst (Abonnement) met ons. Consumenten kunnen kiezen voor een Particulier Abonnement. Overige Gebruikers kunnen kiezen voor een Zakelijk Abonnement. Deze Abonnementen verschillen in prijs en in functionaliteiten. Meer informatie hierover kun je vinden op onze Website. 

3.2. De looptijd van het Abonnement (Abonnementsperiode) wordt overeengekomen tijdens de aanmeldprocedure. Het Abonnement gaat in vanaf de datum zoals die is overeengekomen tijdens de aanmeldingsprocedure (Startdatum). 

3.3. Indien je hebt gekozen voor een Abonnementsperiode van 1 maand, wordt het Abonnement na afloop van deze periode stilzwijgend verlengd, steeds voor de periode van 1 maand. 

3.4. Als je hebt gekozen voor een Abonnementsperiode van 1 jaar, wordt het Zakelijk Abonnement stilzwijgend verlengd, steeds voor de periode van 12 maanden. Het Particulier Abonnement wordt stilzwijgend verlengd, steeds voor de periode van 1 maand. 

3.5. Je kunt jouw Abonnement opzeggen voor het einde van de Abonnementsperiode. Als je hebt gekozen voor een Abonnementsperiode van 1 jaar, moet je minimaal 1 maand voor het einde van de Abonnementsperiode opzeggen. Opzeggen kan per e-mail naar info@digizeker.nl. Als je jouw Abonnement tijdig hebt opgezegd zal het Abonnement niet stilzwijgend worden verlengd zoals bedoeld in artikel 3.3 of artikel 3.4. 

3.6. Je hebt het recht om een Particulier Abonnement binnen 14 dagen na de Startdatum te annuleren. Wij zullen de betaling terugstorten op jouw betaalmiddel als je al een betaling hebt gedaan voor jouw Particuliere Abonnement. 

4. Prijs 

4.1. Alle door ons gecommuniceerde prijzen zijn inclusief eventuele onkosten en btw. 

4.2. De maandelijkse of jaarlijkse prijs voor het door jou gekozen Abonnement wordt vermeld tijdens de aanmeldprocedure. 

4.3. Wij mogen de prijzen en tarieven van onze Abonnementen van tijd tot tijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na aankondiging ingaan. 

4.4. Wanneer je al een Abonnement bij ons hebt afgesloten worden de prijswijzigingen niet doorgevoerd tijdens de Abonnementsperiode. Tijdens de Abonnementsperiode blijf je de initiële overeengekomen prijs betalen. Bij (automatische) verlenging van jouw Abonnement gaat de prijswijziging in. 

5. Betaling en incassokosten 

5.1. Je moet aan ons een geldig betaalmiddel verstrekken voor het gebruik van onze Webapplicatie. Wij zullen maandelijks of jaarlijks rond de dag waarop jouw Abonnement is ingegaan het bedrag voor het gebruik van de Webapplicatie afschrijven via jouw betaalmiddel. 

5.2. Als je niet op tijd aan jouw betalingsverplichtingen voldoet, dan ben je automatisch in verzuim. Je persoonlijke account wordt op dat moment gedeactiveerd totdat je weer aan je betalingsverplichtingen voldoet. 

5.3. Als je in verzuim bent, ben je tevens aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot EUR 267 zullen deze kosten EUR 40 zijn. Bij een hoger bedrag worden de incassokosten berekend aan de hand van het openstaande bedrag. 

6. Gebruik van de Webapplicatie 

6.1. Als je gebruik wilt maken van onze Webapplicatie, moet je een account aanmaken op onze Website. 

6.2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste identificatiemiddelen, zoals jouw e-mailadres en voor het kiezen van een sterk wachtwoord. 

6.3. Als je een account aanmaakt krijg je van ons in de Webapplicatie een herstelcode. Hiermee kun je jouw wachtwoord resetten als je jouw wachtwoord bent vergeten (Herstelcode). Je kunt een Herstelcontact toegang geven tot jouw Herstelcode. 

6.4. Omdat wij jouw digitale kluis zo veilig mogelijk willen houden, kunnen wij op geen enkele manier jouw Herstelcode achterhalen. Jij als Kluiseigenaar en een eventueel door jou in de Webapplicatie aangewezen Herstelcontact of Notaris hebben als enige toegang tot de Herstelcode. 

6.5. Bewaar de Herstelcode daarom goed en op een veilige manier. Als jij je wachtwoord en Herstelcode bent vergeten, is er geen andere manier om toegang te krijgen tot jouw digitale kluis. 

6.6. Je moet jouw accountgegevens, wachtwoord en Herstelcode strikt geheim houden. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met jouw accountgegevens. 

6.7. Je bent zelf verantwoordelijk voor een inbreuk in jouw kluis door een Herstelcontact en/of Vertrouwenspersoon. Wijs daarom alleen maar Herstelcontacten en/of Vertrouwenspersonen aan die je vertrouwt. 

6.8. Als er een inbreuk wordt gedaan in jouw digitale kluis moet je Digizeker zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

6.9. Je kunt je account verwijderen door een e-mail te sturen naar info@digizeker.nl. Als je jouw account beëindigt, betekent dit op geen enkele wijze ook een beëindiging of opschorting van jouw betalingsverplichtingen aan Digizeker. 

6.10. Maak een back-up van alle content voordat je jouw account verwijdert. Zodra je account is verwijderd, kunnen jouw gegevens niet worden hersteld. Digizeker is niet verantwoordelijk voor het verlies van jouw content. 

6.11. Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van jouw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Webapplicatie. 

7. Beschikbaarheid en onderhoud van de Webapplicatie 

7.1. Wij zullen ervoor zorgen dat je de Webapplicatie kunt gebruiken gedurende de tijd dat jij een Abonnement bij ons hebt. Wij zullen ons inspannen om de Webapplicatie 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Webapplicatie. Wij garanderen echter niet dat de Webapplicatie steeds ononderbroken zal werken. 

7.2. Tijdens onderhoud kan de Webapplicatie niet beschikbaar zijn. Onderhoud zal in beginsel nooit plaatsvinden tijdens kantooruren (09:00 - 17:00 uur). 

7.3. Wij behouden ons het recht voor de Webapplicatie te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Webapplicatie te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. 

7.4. Wij garanderen niet dat de werking van de Webapplicatie foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Webapplicatie een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Webapplicatie. Je kunt dit doen door contact met op ons te nemen via: e-mail naar info@digizeker.nl of te bellen naar 088 22 23 888. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen. 

8. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

8.1. Digizeker is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website en/of de Webapplicatie. Alle handelingen die je op basis van onze Website en/of de Webapplicatie of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. 

8.2. Wij beveiligen elke digitale kluis volgens de hoogste standaarden. Wij nemen veel maatregelen in acht zodat alleen jij als Kluiseigenaar, jouw Herstelcontact en Vertrouwenspersoon toegang hebben tot jouw digitale kluis. Echter blijft het gebruik van onze Webapplicatie en de digitale kluis voor eigen risico. 

8.3. Ook voor aan de Webapplicatie gekoppelde bestanden of voor op onze Website en Webapplicatie opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Digizeker geen aansprakelijkheid. 

8.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig of onrechtmatig gebruik van de Webapplicatie door jou of derden. 

8.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor een inbreuk in jouw digitale kluis door een door jou aangewezen Herstelcontact of Vertrouwenspersoon. 

8.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in het geval van overmacht, zoals uiteengezet is in artikel 11. 

8.7. Wij zijn alleen aansprakelijk voor jouw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van ons jegens jou. 

8.8. Als wij toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal EUR 350. 

8.9. Wij zullen zorgdragen voor een zorgvuldige opslag van jouw data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de bij ons of bij derden opgeslagen data. 

8.10. De beperkingen van de aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde. 

8.11. Jij zult ons vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle vorderingen van derden zoals, maar niet beperkt tot boetes, kosten, schade, enz. met betrekking tot enig gebruik van onze Webapplicatie door jou. 

9. Onjuist gebruik van de Webapplicatie 

Je bent zelf verantwoordelijk voor alle content die in jouw digitale kluis is opgeslagen. Het is niet toegestaan om de Webapplicatie te gebruiken: 

  1. om illegale documenten en/of content op te slaan; 
  2. om documenten en/of content op te slaan die grievend en/of kwetsend naar anderen kunnen zijn; 
  3. voor illegale doeleinden of voor een ander doel waarvoor de Webapplicatie (duidelijk) niet bedoeld is. 

10. Uitsluiting 

10.1. Wij behouden ons het recht voor om, als daar gegronde redenen voor bestaan, het Abonnement te ontbinden en jou uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Webapplicatie, door onder meer jouw account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om al geïnde bedragen of enige schadevergoeding (terug) te betalen. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien: 

  1. jij in strijd handelt met artikel 9 of een ander artikel van deze Voorwaarden; 
  2. jij in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving; 
  3. jij niet aan je betalingsverplichtingen uit het Abonnement voldoet. 


10.2. Als wij jou hebben uitgesloten van het gebruik van de Webapplicatie op grond van artikel 10.1, zullen wij jouw digitale kluis inclusief de inhoud 1 jaar na het moment van uitsluiten verwijderen. Wij zullen jouw digitale kluis niet verwijderen als jij binnen 1 jaar de schending herstelt indien mogelijk.

11. Overmacht 

11.1. Wij zijn niet aansprakelijk als wij het Abonnement met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Daaronder valt bijvoorbeeld een niet toerekenbare tekortkoming van derden waarvan Digizeker gebruik maakt, hacks en internetstoringen. Dit geldt ook als jij het Abonnement door overmacht niet kan nakomen. 

11.2. Als de overmacht langer duurt dan 2 maanden, kun jij je Abonnement schriftelijk opzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen je een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode waarin je de Webapplicatie hebt gebruikt. 

12. Intellectuele eigendomsrechten 

12.1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Webapplicatie en de Website. 

12.2. Je krijgt alleen het recht de Webapplicatie te gebruiken. Je kunt geen aanspraak maken op de in artikel 12.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Webapplicatie is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Webapplicatie over te dragen of in licentie te geven. Alle door ons verstrekte informatie is uitsluitend voor individueel en persoonlijk gebruik. 

13. Geheimhouding en privacy 

13.1. Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' verstaan wij alle informatie waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie: (i) alle informatie die jij opslaat in jouw digitale kluis en (ii) persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

13.2. Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie onze Privacy Policy op de Website voor meer informatie. 

14. Slotbepalingen 

14.1. Als een bepaling van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling volgt. 

14.2. Digizeker en eventuele derde partijen die de Webapplicatie aan jou aanbieden, mogen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van onze Webapplicatie of deze Voorwaarden overdragen. Jij mag jouw rechten en verplichtingen alleen overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Digizeker. 

14.3. Wijzigingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd. 

14.4. Alle documenten die als bijlage aan deze Voorwaarden zijn toegevoegd, maken er integraal deel van uit. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de bijlagen, prevaleren deze Voorwaarden. 

15. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter 

15.1. Nederlands recht. 

15.2. Rechtbank Midden-Nederland.